‘t Binnenhuis – Meubelatelier
Raadhuisstraat 46-50. 1900 – 1929

“In Amsterdam is een magazijn geopend voor kunstnijverheid, met eene artistieke strekking in bepaalde richting. In hare diepste betekenis, beoogt de nieuwe beweging de kunst uit haar Zondagsfeer te brengen in ons dagelijks leven. Het streven van de kunstenaars, wier kunstaspiraties hen in deze richting drijven, is er vooral op gericht, in de stoffering onzer huizen, in de voorwerpen van dagelijksch gebruik, te breken met het valsche, redelooze in de versiering, met constructies, die in strijd zijn met de aard van het materiaal en het doel der voorwerpen, met den stijllooze, meest zoetelijke vormen van het machinale werk, dat den stempel draagt van bij duizenden stuks tegelijk te worden verveelvuldigd en elk persoonlijk karakter mist, geen snit heeft, zoo min als de gemaakte kleeren uit onze confectiemagazijnen.” R.damse Courant, 29 september 1900.

’t Binnenhuis was een initiatief van Berlage, Willem Hoeker en Jac. van den Bosch. Via ’t Binnenhuis wilden zij het contact tussen kunstenaar en koper bevorderen. Zij openden hun winkel in 1900 op het Rokin 120, waar zij meubels, gebruiksvoorwerpen en ‘artikelen ter versiering van het woonhuis’ verkochten, die door jonge kunstenaars op verschillend gebied waren ontworpen en/of uitgevoerd.

In 1907 verhuisde ’t Binnenhuis naar het prestigieuze pand aan de Raadhuisstraat, ontworpen door de architecten Kropholler en Staal, in samenwerking met Berlage en Van den Bosch. Door diverse tegenslagen werd in 1929 besloten tot liquidatie. Een van de medewerkers van ‘t Binnenhuis, meubelontwerper Willem Penaat, werd in 1928 hoofd van de afdeling ‘ Moderne Huisinrichting’ bij Metz & Co.

Lees verderTerug naar homepage